26.11.2017

Koodausta kansainvälisessä seurassa Levillä

Eurooppalaiset päiväkotien ja esikoulujen opettajat kokoontuivat opiskelemaan eTwinningin ja koodauksen saloja 22.-25.11.2017 Suomessa Levillä. Mukana seminaarissa oli niin vasta-alkajia kuin jo kokeneemipia eTwinnaajia. Mukana oli opettajia Italiasta, Latviasta, Tanskasta, Norjasta, Islannista ja Suomesta. Tapahtuman järjesti Suomen ja Italian eTwinning toimistot.

Speed dating - tutustumista ja projekti-ideoiden esittelyä.

Seminaarin alussa järjestettiin tutustuminen speed-dating -tyyliin, jossa osallistujat esittelivät toisilleen omia projekti-ideoitaan. Tämän jälkeen kuultiin Harrinivan Niina Pietikäistä, joka kertoi kansainvälistymisestä ja millaista osaamista tulevaisuuden työntekijällä tulisi olla.


Kehitysjohtaja Niina Pietikäinen Harriniva

Tämän jälkeen opiskeltiin eTwinningin perusteita, projektin perustamista, koodausta ja ohjelmoinnillista ajattelua (engl. computational thinking). Se on taito, jossa ongelmia muotoillaan tietokoneen ymmärtämään muotoon. Sitä on pidetty yhtenä tulevaisuuden perustaidoista lukemisen ja laskemisen ohella.


Toisena päivänä etsittiin sopiva tiimi vähintään kahdesta eri maasta ja aloitettiin projektin suunnittelu ja perustaminen. Osa kävi päivän aikana myös tutustumassa Sirkan päiväkotiin. Alessandra ja Tiziana  olivat todella tyytyväisiä vierailuun ja heille selvisi, miten meillä Suomessa toimitaan päiväkodeissa. He kuvailivat toimintaa kodinomaisesksi ja arvostivat sitä, että ryhmässä on useita ohjaajia.

Päiväkodinjohtaja Eija Metsärinta esittelee
päiväkotia italialaisille vieraille.

Kuvat kertovat enemmän kuin tuhat sanaa!

Kaikissa projekteissa oli mukana koodausta tavalla tai toisella. Suomalainen Christel ja italialainen Valeria löysivät nopeasti projektilleen yhteisen sävelen. Heidän oppilaansa ovat 5-7-vuotiaita ja projektin nimeksi tuli "Coding is fun!" Projekti alkaa joulukuussa, kun osapuolet lähettävät toisilleen joulutervehdykset. Sen jälkeen he esittelevät koulujaan, koodaavat "Cody Robot Kitin" kanssa, tutustuvat toiseen kulttuuriin ja kouluun ja lopuksi järjestävät videokonferenssin. Projektin tavoitteena on, että oppilaat oppivat englannin kielen perusteita, uudenlaisen ajattelutavan, kehittävät tieto- ja viestintätekniikan taitojaan ja löytävät uusia kavereita.

Christel ja Valeria esittelevät projektiaan.

Christel Makkonen kertoo osalliistuneensa seminaariin, koska hän halusi kehittää englannin ja italian kielen taitojaan. Lisäksi hän koki seminaarin hyvänä paikkana aloittaa projekti, kun on tavannut partnerin paikan päällä henkilökohtaisesti. Christel toivoo, että jatkossakin uudet eTwinnaajat voivat osallistua vastaaviin seminaareihin.

Tapahtuma oli onnistunut ja osallistujat olivat todella kiitollisia päästessään seminaariin. Innokkuus näkyi osallistujien kasvoilla ja kaikilla oli kotiinviemisenä uusia tuttavuuksia ja uusia eTwinning-projekteja.

Seminaarin osallistujat

Mari Jokela, eTwinning-lähettiläs, Levi

8.11.2017

Inkluusio teemana eTwinning konferenssissa

eTwinningissä inkluusio nähdään ytimeltään tasa-arvokysymyksenä. Kaikilla oppilailla pitää olla yhdenvertainen oikeus korkeatasoiseen opetukseen riippumatta siitä, missä oppilas asuu, mistä hän on kotoisin tai minkälaisia erityisiä tarpeita hänellä on.

Inkluusiota ei ole se, että laitetaan kaikki oppilaat samaan luokkaan. Inkluusiota on huomioida jokaisen oppilaan erityiset tarpeet ja vahvuudet, asettaa kullekin yksilölliset tavoitteet ja tarjota kullekin riittävä tuki tavoitteiden saavuttamiseksi. 

Koulun toimintakulttuurissa inkluusio liittyy moninaisuuden arvostamiseen. Moninaisuudella viitataan kaikenlaisiin eroihin kuten etninen tausta, äidinkieli, kulttuuri, sosiaalinen tausta, erilaiset oppimisvaikeudet jne. Inkluusio on aina koko koulun asia, asenne ja toimintatapa.

Inklusiivisen koulutuksen selkärangan muodostaa YK:n Agenda2030 ja erityisesti kestävän kehityksen tavoite 4: ”Taata kaikille avoin, tasa-arvoinen ja laadukas koulutus sekä elinikäiset oppimismahdollisuudet.” Alakohdassa 4.5 muistutetaan erityisryhmistä ja yhdenvertaisuudesta, että tavoitteeena on: ”Poistaa vuoteen 2030 mennessä sukupuolten eriarvoisuus koulutuksessa ja varmistaa heikossa asemassa oleville, kuten vammaisille, alkuperäiskansoille ja huono-osaisille lapsille, yhtäläinen mahdollisuus kaiken tasoiseen koulutukseen ja ammatilliseen valmennukseen.

Suomen eTwinning konferenssidelegaatio kokonaisuudessaan
Konferenssin pääluennoitsija Mark Penfold on jo 17 vuoden ajan keskittynyt opettamaan yläkouluikäisiä nuoria, jotka eivät puhu opetuskieltä (englantia). Hän kiteytti hienosti, mistä inkluusiossa on kyse: “Fitting the school around the child, not the child to the school.”

eTwinning-konferenssin Suomen delegaatioon kuuluivat mm. vuoden 2017 Suomen eTwinning-kilpailun voittajat, Ritva Metso ja Lea Smolander Kärpäsen koulusta Lahdesta.

Kokemuksia inkluusiosta eri näkökulmista


Lukuisista rinnakkaisista työpajoista Ritva osallistui kahteen inkluusiota käsittelevään. Näin hän kuvailee työpajoja: ”Dr Nandia Tomasidoun tapa opettaa hyväksymään erilaisuutta oli vertaansa vailla: työpajassaan hän osallisti ryhmämme Oscar Wilden ”Starchild” -tarinaan todella monipuolisin draaman keinoin.  Mieleen jäi myös hieno projektiesimerkki "Inclusive eTwinning" -pajasta:  Tiedettiin, että luokkaan oli tulossa oppilaaksi kuuro tyttö.  Jo reilusti ennen uuden oppilaan tuloa luokka harjoitteli miten kohdata toveri, joka ei kuule.  Opastajana heillä toimi asiantuntija, erään toisen oppilaan äiti.  Projektipartnerit opettelivat mm. viittomaan.”
Lea, Esa, Tiina ja Ritva

Lean usko inkluusioon on kärsinyt viime vuosina resurssien alasajosta ja valmistelemattomista rakenteista, jotka ovat olleet omiaan heikentämään oppilaiden mahdollisuuksia tasavertaiseen oppimiseen. Saman huolen jakoivat myös useat konferenssin panelistit. Konferenssi tarjosi kuitenkin laajemman näkökulman inkluusioon: ”Konferenssissa sainkin ilokseni huomata, että aihe inkluusio voidaan käsittää monellakin tapaa. Eniten mielestäni inkluusiota ajateltiin eri kansallisuuksien ja kulttuurien huomioimisena koulukulttuurin muutoksessa. Opetuskulttuurin muutoksesta (yhteisopettajuus, yksilöllinen oppiminen, oppimisen tuki, ryhmänhallinta, arviointi tai laaja-alainen oppiminen) ei osallistumissani pajoissa ollut puhetta.” Nämä luonnollisesti olisivat juuri niitä tärkeitä inkluusiota tukevia rakenteita.

Opettajat tekivät parin tunnin ryhmätöinä videoita annetuista aiheista. Lean ryhmä 6 teki videon inkluusiosta ja voitti keskinäisen kisan tällä teoksella:eTwinning-kirja inkluusiosta


eTwinning on julkaissut kirjan nimeltä “Building a culture of inclusion through eTwinning”. Kirjassa keskitytään inkluusion kolmeen eri ulottuvuuteen:
  1. Kuinka voittaa maantieteelliset vaikeudet, pitkät etäisyydet ja asuinpaikan syrjäinen sijainti
  2. Miten vahvistaa kulttuurien välistä ymmärrystä erityisesti koskien eri vähemmistöryhmiä ja maahanmuuttajia
  3. Kuinka vastata koulutuksen haasteisiin, kun kyseessä on oppilaiden oppimisvaikeudet ja sosiaaliset ongelmat
Kirjassa käsitellään kaikkia edellä mainittuja aspekteja ja annetaan runsaasti esimerkkejä projekteista, joissa on toteutettu inklusiivista otetta ja oppimisstrategiaa.

Voit ladata kirjan täältä: http://files.eun.org/etwinning/2017/etwinning_book_en.pdf

2.11.2017

eTwinning tarinoita juhlaseminaarissa

eTwinning juhlaseminaari - kokemuksien ja ideoiden jakoa käytännössä


Yleissivistävän koulutuksen Kansainvälisyyspäivien yhteydessä pidetyn kaksipäiväisen eTwinning seminaarin tavoitteena oli juhlia onnistuneissa projekteissa syntyneitä innostuneiden eTwinnaajien ideoita ja kokemuksia jakaen.

Uuden opetussuunnitelman toteutumista lähestyttiin laaja-alaisen osaamisen kehittämisen ja monialaisten oppimiskokonaisuuksien näkökulmista. Näitä eTwinning tukee luontevasti projektioppimisen hyödyntäen. Tärkeitä ovat myös kielitaidon, vuorovaikutus- ja tvt-taitojen sekä eri kulttuurien kunnioituksen ja moninaisuuden arvostamisen kehittyminen kansainvälisessä yhteistyössä ja yhdessä oppimisessa.

Professori Jari Lavonen korosti Kansainvälisyyspäivien plenary-esityksessään opettajien kansainvälisen verkostoitumisen merkitystä. Tänä päivänä ammatillinen osaaminen ja kehittyminen edellyttävät opettajalta halua toimia verkostoissa, jakaa omaa osaamistaan ja ottaa vastaan uusia ideoita. IX Kansainvälisyyspäivien esitykset ja materiaalit löytyvät täältä: http://www.polkka.info/tuoreimmat_materiaalit.htmlKolme tarinaa eTwinningistä

Kolme kokenutta ja innostunutta eTwinning-opettajaa jakoi omat tarinansa juhlaseminaarin osallistujille.

Nina Ukkola 


Nina on saksan ja englannin opettaja Vatialan koulusta Kangasalta. Hän on myös tutoropettaja ja seudullisen kv-kehittäjätiimin jäsen.

Ninan eTwinning tarina from Tiina Sarisalmi on Vimeo.

Tuija Palmunen 


Tuija on kieltenopettaja Kirkonkylän koululla Mäntsälässä. Tuijalla on ollut toistakymmentä eTwinning-projektia  ja voittanut Suomen eTwinning-kilpailun.

Tuijan eTwinning tarina from Tiina Sarisalmi on Vimeo.

Sari Kallio 


Sari on musiikkiin erikoistunut luokanopettaja Raahen keskuskoulusta. Hänetkin on palkittu Suomen eTwinning-kilpailussa. Sari ei tällä kertaa päässyt mukaan seminaariin, mutta halusi jakaa tarinansa. Allekirjoittanut luki Sarin tarinan.

Sarin eTwinning tarina from Tiina Sarisalmi on Vimeo.

Lämmin kiitos kaikille seminaariin osaalistuneille ja erityisesti tarinansa jakaneille opettajille. Oppiminen on jakamista - Learning is sharing!