23.2.2015

LP 2016, internationellt samarbete och eTwinning

De kommande grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen stödjer tanken om skolan som en del av samhället och världen. Finland utvecklas kulturellt och blir allt mer mångsidigt, det globala blandas med det lokala, och detta  bör synas även i skolan och undervisningen.
Skolorna ska i mån av möjlighet samarbeta med skolor och utbildningsutvecklare i andra länder. Den grundläggande utbildningen ska inverka positivt och konstruktivt på samhällsutvecklingen både nationellt och internationellt. LP s. 16–17

eTwinning erbjuder ett utmärkt och enkelt sätt just att samarbeta med skolor och utbildningsutvecklare. Portalen erbjuder registrerade lärare en mängd olika sätt att nätverka och utveckla sin kompetens. Man kan utbyta kunskap och få tips i olika
tematiska grupper (t.ex. i gruppen Creative Classroom eller Language Teachers). Om man vill utbyta idéer och erfarenheter om ett visst ämne lönar det sig att söka ett Lärarrum där just det temat diskuteras. Om man inte hittar ett lämpligt rum kan man skapa rummet själv.

Inom eTwinning erbjuds också fortbildning (lärevents och webbinarier) inom en mängd olika ämnen, speciellt inom elevcentrerad pedagogik, digitala arbetssätt och framtidskompetenser (21st Century Skills), som syns i den nya läroplanens kompetensområden inom mångsidig kompetens (K1–K7)
.


De nya grunderna för den läroplanen för den grundläggande utbildningen framhäver även internationellt samarbete i kombination med digitala arbetssätt.

Eleverna ska under den grundläggande utbildningen få använda digitala verktyg även i internationell kommunikation. LP s. 22

Kontakten med skolor i olika länder ökar förmågan att komma till rätta i en globaliserad värld.
LP s. 27

eTwinningplatsen
(eTwinnings lärplattform) har designats och skapats precis för detta ändamål. Den erbjuder elever en möjlighet att samverka och lära sig tillsammans med en europeisk partnerklass. eTwinningplatsen är en säker och skyddad nätverksmiljö där elever kan chatta, delta i diskussionsforum samt dela bilder och videor och andra filer som de skapat själva eller i samarbete med varandra.

Ett internationellt projekt, såsom ett eTwinningssamarbete, lämpar sig väl för
helhetsskapande och läroämnesöverskridande undervisning. eTwinningssamarbetena kännetecknas av en sammankoppling av främmande språk och digitala arbetssätt med olika läroämnen och olika innehåll. Särskilt populära samarbeten är för närvarande samarbeten inom STEM-ämnena (science, technology, engineering, mathematics). Teman som ansluter till global fostran, kulturarv och kulturell mångfald är även ganska vanliga. De inspirerar elever och uppmuntrar dem att reflektera över världsläget och framtiden. De utvecklar även elevernas kreativitet och problemlösningsförmåga. De utvecklar även kulturella färdigheter grundade på respekt för mänskliga rättigheter samt förmåga att kommunicera på ett hänsynsfullt sätt och kunna uttrycka sig själv och sina åsikter på olika sätt.” LP s. 19
Internationellt samarbete och eTwinningpartnerskap spelar naturligtvis en särskild roll i språkundervisningen och -inlärningen.

Eleverna och elevgrupperna ska ges möjligheter att bilda nätverk och kommunicera med människor också på andra håll i världen.
Digitala verktyg erbjuder en naturlig möjlighet att genomföra språkundervisningen i autentiska situationer och utifrån elevernas kommunikationsbehov. LP s. 244
Jag började med eTwinningssamarbeten för 10 år sedan just för att skapa möjligheter för eleverna att använda språket i autentiska kommunikationssituationer. Det var en helt annan sak för eleven att berätta om sig själv, sin skola och sin närmiljö för en jämlik europeisk tonåring som var genuint intresserad av att utbyta idéer och erfarenheter, än att prata med den samma klasskamrat som eleven känt ända sedan dagistiden. Elevernas studiemotivation ökade och deras resultat förbättrades av att de aktivt producerade ett främmande språk i diskussionsforum och genom tillsammans utförda projektuppgifter.

Det är klart att alla elever inom den grundläggande utbildningen inte kan delta i studentutbyten eller mobilitet och det skulle inte heller vara särskilt hållbart med tanke på miljön. eTwinning däremot erbjuder alla en möjlighet att mötas och få vänner över landsgränserna, kostnadsfritt och utan koldioxidavtryck. Det är internationalisering på hemmaplan som bäst.
Tiina Sarisalmi

Blogginlägget är en översättning av inlägget Ops 2016, kansainvälinen yhteistyö ja eTwinning från 18.2.2015 i den här bloggen.

18.2.2015

OPS 2016, kansainvälinen yhteistyö ja eTwinning

Uuden perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa tuetaan vahvasti käsitystä siitä, että koulu on osa yhteiskuntaa ja maailmaa. Suomi kehittyy kulttuurisesti yhä moninaisemmaksi, globaali limittyy paikalliseen ja sen tulee näkyä myös koulussa ja opetuksessa.
Työtä tehdään mahdollisuuksien mukaan yhdessä muissa maissa toimivien koulujen ja opetuksen kehittäjien kanssa. Perusopetus vaikuttaa myönteisenä ja yhteiskuntaa rakentavana muutosvoimana kansallisesti ja kansainvälisesti. OPS s. 16
eTwinning tarjoaa mainion ja helpon tavan toimia yhteistyössä opetuksen kehittäjien kanssa. Portaalista löytyy rekisteröityneelle opettajalle monenlaisia tapoja verkostoitua ja kehittyä ammatillisesti. Erilaisissa temaattisissa ryhmissä (esim. Creative Classroom tai Language Teachers) voi jakaa osaamistaan ja saada vinkkejä. Jos haluaa vaihtaa ajatuksia ja kokemuksia joistain erityisestä aiheesta, kannattaa etsiä löytyisikö teemasta keskusteleva opettajainhuone. Jos sellaista ei löydy, voi perustaa huoneen itse. 

eTwinning tarjoaa myös ammatillista täydennyskoulutusta (oppimistapahtumat ja webinaarit) monista eri aiheista liittyen erityisesti oppilaskeskeiseen pedagogiikkaan, tvt:hen ja 2000-luvun taitoihin, jotka sisältyvät (kuinka ollakaan) uuden OPS:n laaja-alaisen osaamisen alueisiin (L1-L7).

Perusopetuksen OPS:n perusteissa tuodaan esiin myös kansainvälinen yhteistyö yhdistettynä tvt:hen.
Oppilaat saavat perusopetuksen aikana kokemuksia tvt:n käytöstä myös kansainvälisessä vuorovaikutuksessa. OPS s. 21
Yhteydet eri maissa toimivien koulujen kanssa lisäävät globalisoituneessa maailmassa toimimisen taitoja. OPS s. 26

Twinspace (eTwinningin virtuaalinen oppimisympäristö) on suunniteltu ja tehty juuri tähän tarkoitukseen. Se tarjoaa oppilaille mahdollisuuden vuorovaikutukseen ja yhdessä oppimiseen eurooppalaisen kumppaniluokan kanssa. Se on turvallinen ja ulkopuolisilta suojattu verkkoympäristö, jossa oppilaat voivat chattailla, kirjoittaa viestejä keskustelualueilla, jakaa kuvia ja videoita sekä erilaisia itse tai yhdessä luotuja tiedostoja.

Kansainvälinen hanke, kuten eTwinning-projekti, sopii hyvin opetusta eheyttävään, oppiainerajat ylittävään opetukseen. eTwining-hankkeille on ominaista vieraan kielen ja tvt:n yhdistyminen eri oppiaineisiin ja erilaisiin sisältöihin. Tällä hetkellä erityisen suosittuja ovat STEM-aineisiin (science, technology, engineering, mathematics) liittyvät hankkeet. Globaalikasvatukseen, kulttuuriperintöön ja kulttuuriseen moninaisuuteen liittyvät teemat ovat myös melko yleisiä. Ne innostavat oppilaita, rohkaisevat pohtimaan maailman tilaa ja tulevaisuutta sekä kehittävät luovuutta ja ongelmanratkaisutaitoja. Ne myös kehittävät ”ihmisoikeuksien kunnioittamiselle perustuvaa kulttuurista osaamista, arvostavan vuorovaikutuksen taitoja ja keinoja ilmaista itseään ja näkemyksiään.”  OPS s. 19

Kansainvälisellä yhteistyöllä ja eTwinning-kumppanuuksilla on luonnollisesti aivan erityinen rooli kielten opetuksessa ja oppimisessa.
Oppilaille ja oppilasryhmille luodaan mahdollisuuksia verkostoitumiseen ja yhteydenpitoon ihmisten kanssa myös eri puolilla maailmaa. Tieto- ja viestintäteknologia tarjoaa yhden luontevan mahdollisuuden toteuttaa kieltenopetusta autenttisista tilanteista ja oppilaiden viestintätarpeista lähtien. OPS s. 243
Aloitin eTwinning-projektit aikoinaan 10 vuotta sitten nimenomaan luodakseni oppilaille mahdollisuuden käyttää kieltä autenttisissa vuorovaikutustilanteissa. Oli aivan toista kertoa itsestä, omasta koulusta ja lähiympäristöstä vertaiselle eurooppalaiselle nuorelle, joka oli aidosti kiinnostunut vaihtamaan ajatuksia ja kokemuksia, kuin sille iänikuiselle luokkakaverille, jonka tunsi jo päiväkodista. Aktiivinen vieraan kielen tuottaminen keskustelualueilla ja yhdessä tehdyt projektitehtävät lisäsivät opiskelumotivaatiota ja paransivat tuloksia.

On selvää, että perusopetuksessa kaikki oppilaat eivät voi osallistua opiskelijavaihtoihin tai liikkuvuuksiin eikä se olisi ympäristönkään kannalta erityisen kestävää. eTwinning tarjoaa kuitenkin kaikille mahdollisuuden kohtaamisiin ja ystävyyteen yli maiden rajojen maksutta ja ilman hiilijalanjälkiä. Se on kotikansainvälisyyttä parhaimmillaan.