23.3.2016

eTwinning alkuopetuksessa

Kansainväliset projektit voidaan helposti mieltää isompien oppilaiden touhuksi. Pitäähän sitä ainakin osata jo puhua englantia, eikö? Minun kokemukseni opettajana on toinen. Jo alkuoppilaat innostuvat ja hyötyvät eTwinning-projekteista, kunhan ne suunnitellaan ja toteutetaan ikätasoisesti.

Syksyllä käyttöön otettavissa opetussuunnitelma perusteissa todetaan näin:

"Oppilaat kasvavat maailmaan, joka on kulttuurisesti, kielellisesti, uskonnollisesti ja katsomuksellisesti moninainen".

Lapset ovat lähtökohtaisesti avarakatseisia ja ennakkoluulottomia. Hyvä niin. Maailma on pullollaan kiinnostavia asioita. Ihmiset voivat olla helposti yhteydessä toisiinsa ja uutisia tulee silmien eteen joka puolelta.

"Oppilaita ohjataan näkemään kulttuurinen moninaisuus lähtökohtaisesti myönteisenä voimavarana. Samalla heitä ohjataan tunnistamaan, miten kulttuurit, uskonnot ja katsomukset vaikuttavat yhteiskunnassa ja arjessa, miten media muokkaa kulttuuria sekä pohtimaan myös, millaisia asioita ei voida ihmisoikeuksien vastaisena hyväksyä."

eTwinningin avulla voidaan oppilaita tutustuttaa erilaisiin kulttuureihin ja tapoihin. Projektien sisällöt voidaan aina valita kiinnostuksen, tarpeen tai mahdollisuuksien mukaan. Toisaalta olen huomannut monta kertaa, että oppilaat ovatkin saattaneet oppia enemmän omasta alueestaan miettiessään mitä ulkomaisille projektikumppaneille halutaan kertoa maastamme. Tähän kannustaa myös opetussuunnitelma:

"Oppilaat oppivat tuntemaan ja arvostamaan elinympäristöään ja sen kulttuuriperintöä sekä omia
sosiaalisia, kulttuurisia, uskonnollisia, katsomuksellisia ja kielellisiä juuriaan."

Kakkosluokkalaiset oppivat viime vuonna, kuka on Suomen presidentti. Saimme jopa presidentin kansliasta ystävällisen viestin, jossa kehuttiin projektiamme "Northern Friends". Siinä noin 8-vuotiaat lapset Pohjoismaista sekä Baltiasta esittelivät toisilleen hallitsijoiden lisäksi mm. kansalliseläimiä ja -kasveja, pääkaupunkeja ja lippuja. Lapset askartelivat itse kaikki jutut ja videot kuvattiin iPadilla.

 "Kouluyhteisössä ja koulun ulkopuolella tehtävässä yhteistyössä oppilaat oppivat havaitsemaan kulttuurisia erityispiirteitä ja toimimaan joustavasti eri ympäristöissä. Heitä kasvatetaan kohtaamaan arvostavasti muita ihmisiä sekä noudattamaan hyviä tapoja."

Kouluissa toimii usein hienosti isompien ja pienempien oppilaiden yhteistyö. Näin myös kansainvälisisissä projekteissa. Vanhempi oppilas tuntee itsensä tarpeelliseksi ja hyödylliseksi, nuorempi pääsee avustettuna mukaan johonkin jännittävään ja ehkä haastavaankin. Yhdessä tekeminen palvelee molempia. Olen monta kertaa hyödyntänyt tätä asetelmaa niin, että alkuoppilas on vaikkapa askarrellut jonkin kivan jutun ja isompi on kirjoittanut englanniksi pienemmän oppilaan terveiset mukaan.

Kolmasluokkalaisten kanssa puhuimme viikottain Skype-puhelun Ranskaan. Oppilaani olivat juuri aloittaneet englannin opiskelun. Keskustelun tueksi oli molempien maiden oppilailla teksti edessään. Sitä oli harjoiteltu jo etukäteen. Tässä esimerkki:

Thursday 13th of September 2012 at 12.30/11.30.

What's your name?
France: Hello!
Finland: Hello!
France: What's your name?
Finland: My name is ________________. What's your name?
France: My name is ________________.
Finland: How old are you?
France: I'm ___. How old are you?
Finland: I'm ___. Bye!
France: Bye!


Tässä video yhdestä puhelustamme ihan siinä alkuvaiheissa. Tämä on puolen tunnin video, joten et ehkä jaksa katsoa sitä kokonaan... Minä pysyin aina ihan tuossa kulloisenkin puhujan vieressä ja autoin tarvittaessa. Muu luokka teki hiljakseen kuvaamataidon töitä taustalla. Kaikki kuulivat kaikkien puhelut ja ihan jokainen oppi puhelun lauseet kunnolla!
Musiikki on myös asia, joka ei vaadi kielitaitoa. Opetimme muutaman vuoden takaisessa projektissa lauluja omalla kielellämme muille eurooppalaisille koululaisille. Tässä ensin video, jolla laulamme ja leikimme "Pää, olkapää, peppu" -laulua.
Muutaman viikon kuluttua meille lähetettiin tämä alla oleva, uskomaton video. Ei uskoisi, etteivät lapset ole suomalaisia, vaan puolalaisia! Kyllä oli taas ihmettelemistä ja ihastelemista oppilaiden joukossa!

Pienten lasten kanssa onnistuu myös aina erilaiset piirtämistä tai askartelemista hyödyntävät projektit. Esimerkkinä tästä voisi olla kolmena peräkkäisenä vuonna toteutettu " ... full of spring..." -projektit. "The tree full of spring birds, The garden full of spring flowers and The garden full of spring butterflies". Alkuoppilaat askartelivat, kolmos-neloset kirjoittivat ja koristelivat kirjekuoret, viitos-kuutoset askartelivat liput ja maiden nimet liitettäväksi meille lähetettyihin tuotoksiin. Muutaman viikon aikana saapuneet kirjekuoret sisältöineen toivat iloa koko koululle!


Kiva projekti oli myös You + Me = Fun!, jossa kakkosluokkalaiset keksivät ympäristöstään matemaattisia tehtäviä. Minä kuvasin ja käänsin kysymyksen englanniksi. Valmiit tehtävät lähetettiin hollantilaisille projektikumppaneille ja päinvastoin. 

Ulkomailta tulleiden tehtävien ratkaiseminen oli motivoivaa ja pisti lapset kuin huomaamattaan harjoittelemaan päässälaskuja ja yhtälönratkaisua. 


Pienet oppilaat ovat aivan ihania projektin jäseniä! He ryhtyvät innolla toimeen, ovat aivan täpinöissään saadessaan jotain kautta viestiä ulkomailta ja oppivat siinä samalla paitsi oikeita faktatietoja, myös elämässä tuiki tarpeellisia oppeja erilaisuudesta. 

Ja on hyvä muistaa myös se, että me täällä Suomessa aloitamme koulun vasta myöhään verrattuna melkein koko muuhun maailmaan. eTwinning-projektit eivät siis rajoitu vain kouluikään, vaan jo varhaiskasvatuksessa pääsee mukaan. Juuri nyt 4-11 -vuotiaiden projekteihin etsitään kumppaneita yli 20 000 viestissä...

(kuvakaappaus 23.3.2016 eTwinningin kumppanifoorumilta)22.3.2016

Laaja-alainen osaaminen, eTwinning ja OPS2016


Uuden opetussuunnitelman myötä oppimisessa keskeisenä tavoitteena on osaamisen kehittyminen. Koulussa opitaan taitoja ja kompetensseja, joita pystytään luovasti soveltamaan arkielämän tilanteissa ja joista on hyötyä myös tulevaisuudessa, opiskelussa ja työelämässä. Kun tiedon määrä maailmassa kasvaa eksponentiaalisesti ja ns. räjähtää käsiin, on koulussa keskityttävä yksittäisten tietojen oppimisen sijasta ilmiöiden monipuoliseen hahmottamiseen ja kokonaisuuksien ymmärtämiseen.

Uusissa opetussuunnitelman perusteissa on määritelty seitsemän laaja-alaisen osaamisen aluetta, joiden oppiminen vähentää syrjäytymistä ja eriarvoistumista ja jotka ovat ensiarvoisen tärkeitä tulevaisuuden yhteiskunnassa pärjäämisen kannalta.

Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu

Kansainväliselle koulujen väliselle yhteistyölle ja kumppanuudelle on edellytyksenä avoimuus ja kunnioitus eri kulttuureita kohtaan. Yhdessä työskennellessä monet stereotypiat ja ennakkoluulot rapisevat ja opitaan näkemään eri kulttuurien erityispiirteet rikkautena. Matka uuteen kulttuuriin on innostava seikkailu. Samalla opitaan ilmaisu- ja vuorovaikutustaitoja. On mahtavaa voida vieraalla kielellä viestien kertoa itsestä ja omasta maasta ja kulttuurista aidosti kiinnostuneille kuulijoille.

Monilukutaito

Monilukutaito pohjautuu laajaan tekstikäsitykseen, jossa tekstejä ovat perinteisen kirjoitetun tekstin lisäksi, puhutut tekstit, äänet, kuvat, videot ja monimediaiset tekstit, joissa yhdistyyvät kaikki edellä mainitut. Myös lukutaito on laajentunut kattamaan lukemisen, katsomisen ja kuulemisen lisäksi oman
tuottamisen. eTwinningille ominainen projektioppiminen tukee oppilaitten oman työnsä suunnittelua, yhdessä tekemistä ja omien materiaalien tuottamista. Esitellään oman maan/kotiseudun luontoa, mietitään ratkaisuja energian säästämiseen tai vertaillaan pääsiäisperinteitä kuvia, videoita, tekstiä, oppimispelejä ja verkkokeskusteluja luovasti yhdistellen.

Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen

Jo aivan alusta alkaen yksi eTwinningin keskeinen tavoite oli edistää tieto- ja viestintäteknologian pedagogistesti mielekästä käyttöä. Luotiin virtuaalinen oppimisympäristö, jossa oppilaat voivat keskustella, ystävystyä ja työskennellä yhdessä yli maiden rajojen. Twinspace tarjosi ja tarjoaa edelleen turvallisen tavan tehdä yhteistyötä ja opiskella yhdessä. Keskustelualueiden ja chatin lisäksi uudessa Twinspacessa on myös mahdollisuus käyttää AC-huonetta verkkoneuvotteluihin, joissa oppilaat voivat pitää reaaliaikaisesti esim. pieniä Powerpoint-esityksiä tai Kahoot-tietokilpailuja toisilleen.

Työelämätaidot ja yrittäjyys

Uusimmat työelämätutkimukset osoittavat, että jo nyt ja yhä enenevässä määrässä tulevaisuudessa, työpaikat löydetään ja luodaan verkostoitumalla ja/tai omaa yritteliäisyyttä ja luovuutta, kekseliäisyyttä ja ketteryyttä hyödyntäen. eTwinning luo oppilaille ja opettajille mahdollisuuksia verkostoitua kansainvälisesti. Oppimisprojekteissa kannustetaan oppilaita oma-aloitteisuuteen sekä käyttämään luovuuttaan, tutkimaan ympäristöään ja tekemään yhteistyötä. Nämä kaikki, luovuus, oma-aloitteisuus, yhteistyötaidot ja taito luoda ja toimia verkostoissa ovat tulevaisuuden työelämän avaintaitoja.

Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen

eTwinning kannustaa oppilaita aktiiviseen kansalaisuuteen, joka on yhteisten eurooppalaisten arvojen ja demokratian tukipylväs. Jo kouluaikana oppilaat oppivat ottamaan osaa päätöksentekoon omassa oppilaitoksessaan sekä kehittämään kouluaan ja ympäristöään kestävään suuntaan. Monien eTwinning-projektien aiheet liittyvät maailmankansalaiseksi kasvamisen ja kestävän kehityksen teemoihin. Turvapaikanhakijoiden lisääntyessä on entistäkin tärkeämpää aktiivisesti toimia rasismia ja muukalaisvihaa vastaan sekä korostaa kaikkien ihmisten yhdenvertaisuutta ja lasten oikeuksia. Näitä koko Euroopan yhteisiä haasteita on hyvä ratkoa yhdessä eTwinning-kumppaneiden kanssa.

Ajattelu ja oppimaan oppiminen

eTwinning laittaa meidät, niin opettajat kuin oppilaat, ajattelemaan uudella tavalla opetuksesta ja oppimisesta. eTwinning-hankkeet ja yhdessä oppiminen pakottavat irrottautumaan oppikirjoista ja hakemaan se sijaan ajankohtaista ja oppilaille merkityksellistä tietoa mediasta, internetistä tai omasta lähiympäristöstä. Se kannustaa työskentelemään yli oppiainerajojen ja tutkimaan eri teemoja ilmiöitä uusista, myös kulttuurisesti moninaisista näkökulmista.

Opi ja opeta laaja-alaisesti ja rajoja ylittäen. Ota eTwinning ja eurooppalainen yhteistyö osaksi oppimista missä tahansa oppiaineissa ja oppimiskokonaisuuksissa. Anna maailman tulla kouluun ja päästä Eurooppa luokkahuoneeseen. 

eTwinning –projekti välituntitoiminnassa


eTwinning – projekteja voi toteuttaa hyvin erilaisilla luovilla tavoilla. Tärkeää on yhteinen suunnittelu eurooppalaisten opettajien kanssa. Saksankielinen eTwinning  -projektini ”Kunst in Kontrastfarben” (taide vastaväreissä) keskittyy taiteeseen.                                          
 
Projektissa työskentelee oppilaita Sloveniasta,
Turkista, Ranskasta, Ukrainasta, Kroatiasta ja Suomesta. Taideteokset voivat olla piirustuksia, maalauksia, valokuvia, tekstiilikäsitöitä, sarjakuvia… Projektissa integroidaan siis useita yläkoulun oppiaineita; kuvataidetta, tekstiilikäsityötä sekä tietenkin saksaa. Kuvataide- ja tekstiilikäsityötunneilla oppilaiden tekemiä töitä valokuvataan, ja saksan tunneilla kuviin lisätään saksankielistä tekstiä, jolla työ esitetään projektikumppaneille. Kaksi kertaa vuodessa lähetämme postitse osan tekemistä taideteoksista, josta voimme järjestää koulullamme eurooppalaisen taidenäyttelyn. 

Uutena lisänä projektin myötä on tullut välituntitoiminta. Oppilaiden aktiivisuudesta johtuen osa projektioppilaista on tehnyt rannekoruja pitkien välituntien aikana. Välitunnin alussa oppilaat ovat hakeneet luokasta peltirasian, jossa on rannekoruun tarvittavat välineet ja materiaalit. Rannekorupiiriin on osallistunut projektioppilaiden lisäksi koulumme muita oppilaita. Nämä rannekorut olemme lähettäneet postitse yhteistyökouluille. Välituntitoimintaa ollaan viime aikoina haluttu edistää kouluissa. Usein kyse on välituntiliikunnasta. Luovilla eTwinning –projekteilla voidaan lisätä oppilaiden aktiivisuutta sekä yhteisöllisyyttä.

Antti Piiroinen
eTwinning -lähettiläs
Mankkaan koulu, Espoo