22.3.2016

Laaja-alainen osaaminen, eTwinning ja OPS2016


Uuden opetussuunnitelman myötä oppimisessa keskeisenä tavoitteena on osaamisen kehittyminen. Koulussa opitaan taitoja ja kompetensseja, joita pystytään luovasti soveltamaan arkielämän tilanteissa ja joista on hyötyä myös tulevaisuudessa, opiskelussa ja työelämässä. Kun tiedon määrä maailmassa kasvaa eksponentiaalisesti ja ns. räjähtää käsiin, on koulussa keskityttävä yksittäisten tietojen oppimisen sijasta ilmiöiden monipuoliseen hahmottamiseen ja kokonaisuuksien ymmärtämiseen.

Uusissa opetussuunnitelman perusteissa on määritelty seitsemän laaja-alaisen osaamisen aluetta, joiden oppiminen vähentää syrjäytymistä ja eriarvoistumista ja jotka ovat ensiarvoisen tärkeitä tulevaisuuden yhteiskunnassa pärjäämisen kannalta.

Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu

Kansainväliselle koulujen väliselle yhteistyölle ja kumppanuudelle on edellytyksenä avoimuus ja kunnioitus eri kulttuureita kohtaan. Yhdessä työskennellessä monet stereotypiat ja ennakkoluulot rapisevat ja opitaan näkemään eri kulttuurien erityispiirteet rikkautena. Matka uuteen kulttuuriin on innostava seikkailu. Samalla opitaan ilmaisu- ja vuorovaikutustaitoja. On mahtavaa voida vieraalla kielellä viestien kertoa itsestä ja omasta maasta ja kulttuurista aidosti kiinnostuneille kuulijoille.

Monilukutaito

Monilukutaito pohjautuu laajaan tekstikäsitykseen, jossa tekstejä ovat perinteisen kirjoitetun tekstin lisäksi, puhutut tekstit, äänet, kuvat, videot ja monimediaiset tekstit, joissa yhdistyyvät kaikki edellä mainitut. Myös lukutaito on laajentunut kattamaan lukemisen, katsomisen ja kuulemisen lisäksi oman
tuottamisen. eTwinningille ominainen projektioppiminen tukee oppilaitten oman työnsä suunnittelua, yhdessä tekemistä ja omien materiaalien tuottamista. Esitellään oman maan/kotiseudun luontoa, mietitään ratkaisuja energian säästämiseen tai vertaillaan pääsiäisperinteitä kuvia, videoita, tekstiä, oppimispelejä ja verkkokeskusteluja luovasti yhdistellen.

Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen

Jo aivan alusta alkaen yksi eTwinningin keskeinen tavoite oli edistää tieto- ja viestintäteknologian pedagogistesti mielekästä käyttöä. Luotiin virtuaalinen oppimisympäristö, jossa oppilaat voivat keskustella, ystävystyä ja työskennellä yhdessä yli maiden rajojen. Twinspace tarjosi ja tarjoaa edelleen turvallisen tavan tehdä yhteistyötä ja opiskella yhdessä. Keskustelualueiden ja chatin lisäksi uudessa Twinspacessa on myös mahdollisuus käyttää AC-huonetta verkkoneuvotteluihin, joissa oppilaat voivat pitää reaaliaikaisesti esim. pieniä Powerpoint-esityksiä tai Kahoot-tietokilpailuja toisilleen.

Työelämätaidot ja yrittäjyys

Uusimmat työelämätutkimukset osoittavat, että jo nyt ja yhä enenevässä määrässä tulevaisuudessa, työpaikat löydetään ja luodaan verkostoitumalla ja/tai omaa yritteliäisyyttä ja luovuutta, kekseliäisyyttä ja ketteryyttä hyödyntäen. eTwinning luo oppilaille ja opettajille mahdollisuuksia verkostoitua kansainvälisesti. Oppimisprojekteissa kannustetaan oppilaita oma-aloitteisuuteen sekä käyttämään luovuuttaan, tutkimaan ympäristöään ja tekemään yhteistyötä. Nämä kaikki, luovuus, oma-aloitteisuus, yhteistyötaidot ja taito luoda ja toimia verkostoissa ovat tulevaisuuden työelämän avaintaitoja.

Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen

eTwinning kannustaa oppilaita aktiiviseen kansalaisuuteen, joka on yhteisten eurooppalaisten arvojen ja demokratian tukipylväs. Jo kouluaikana oppilaat oppivat ottamaan osaa päätöksentekoon omassa oppilaitoksessaan sekä kehittämään kouluaan ja ympäristöään kestävään suuntaan. Monien eTwinning-projektien aiheet liittyvät maailmankansalaiseksi kasvamisen ja kestävän kehityksen teemoihin. Turvapaikanhakijoiden lisääntyessä on entistäkin tärkeämpää aktiivisesti toimia rasismia ja muukalaisvihaa vastaan sekä korostaa kaikkien ihmisten yhdenvertaisuutta ja lasten oikeuksia. Näitä koko Euroopan yhteisiä haasteita on hyvä ratkoa yhdessä eTwinning-kumppaneiden kanssa.

Ajattelu ja oppimaan oppiminen

eTwinning laittaa meidät, niin opettajat kuin oppilaat, ajattelemaan uudella tavalla opetuksesta ja oppimisesta. eTwinning-hankkeet ja yhdessä oppiminen pakottavat irrottautumaan oppikirjoista ja hakemaan se sijaan ajankohtaista ja oppilaille merkityksellistä tietoa mediasta, internetistä tai omasta lähiympäristöstä. Se kannustaa työskentelemään yli oppiainerajojen ja tutkimaan eri teemoja ilmiöitä uusista, myös kulttuurisesti moninaisista näkökulmista.

Opi ja opeta laaja-alaisesti ja rajoja ylittäen. Ota eTwinning ja eurooppalainen yhteistyö osaksi oppimista missä tahansa oppiaineissa ja oppimiskokonaisuuksissa. Anna maailman tulla kouluun ja päästä Eurooppa luokkahuoneeseen. 

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti