10.4.2015

LP 2016, IKT och eTwinning

Kunskaper i informations- och kommunikationsteknik har en betydande roll i de nya grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen. Det är ett av de sju delområdena inom mångsidig kompetens: digital kompetens (K5). Delområdet finns också närmare beskrivet där målen för varje läroämne behandlas. Exempel ges på vad det kan innebära i läroämnet i fråga.

Digtal kompetens är både föremål och redskap för lärandet (K5, LP 2016, s. 23)

 • I den grundläggande utbildningen ska alla elever ha möjligheter att utveckla sin digitala kompetens.
 • Informations- och kommunikationsteknik ska systematiskt användas i den grundläggande utbildningens alla årskurser, i de olika läroämnena, i de mångvetenskapliga lärområdena och i det övriga skolarbetet.

eTwinning erbjuder ett lätt och mångsidigt sätt för elever och lärare att öva sig i att använda sina färdigheter i digital teknik som ett redskap i lärandet i alla årskurser, i olika ämnen och i de mångvetenskapliga lärområdena. För övningarna finns mening och mål, och en autentisk möjlighet genom samarbetet över webben.

Kompetensens fyra huvudområden(K5, LP 2016, s. 23)

 • Eleverna får lära sig att förstå centrala begrepp och principerna för hur digitala verktyg används och fungerar och ges möjlighet att utveckla sin praktiska digitala kompetens när de utarbetar egna produkter.
 • Eleverna får handledning i hur man använder digitala verktyg på ett ansvarsfullt, ergonomiskt och tryggt sätt.
 • Eleverna får lära sig att använda digitala verktyg som hjälpmedel i informationshantering och i undersökande och kreativt arbete.
 • Eleverna får erfarenheter och övning i att använda digitala verktyg för att kommunicera och bilda nätverk.

eTwinning är en kostnadsfri och trygg gemenskap för de europeiska skolorna. Den erbjuder alla som arbetar i en skola i Europa en möjlighet och en plats för kontakt med andra, för samarbete, för projekt, för delning av erfarenheter och en plats där de kan känna att de är en del av Europas mest spännande lärmiljö. Eleverna får egna erfarenheter av interaktion (ofta) på ett främmande språk och av att bilda nätverk samt av vänskap över gränserna. Allt det här är helt gratis!

Också viktigt (K5, LP 2016, s. 23)

 • Eleverna är aktiva och ges möjlighet att vara kreativa och hitta arbetssätt och lärstigar som lämpar sig för dem.
 • Glädje över att arbeta tillsammans och upptäcka världen tillsammans.
 • Ger eleverna möjligheter att synliggöra sina tankar och idéer på olika sätt.

Samarbetsprojektet erbjuder en naturlig möjlighet för varje elev att vara kreativ och aktiv. De gemensamma aktiviteterna kan planeras så att varje elev finner det arbetssätt och det sätt att uttrycka sig som passar bäst. Att lära sig tillsammans och att dela arbeten är uppmuntrande. Ingen vill ju ha sina arbeten att bara samla damm i skrivbordslådan – man vill visa dem för alla och få kommentarer!

Också viktigt (K5, LP 2016, s. 23)

 • Eleverna ska lära sig att bedöma informations- och kommunikationsteknikens inverkan ur ett hållbarhetsperspektiv och att vara ansvarsfulla konsumenter.
 • Eleverna ska under den grundläggande utbildningen få använda digitala verktyg även i internationell kommunikation.

Att använda eTwinning är förenligt med principerna för hållbar utveckling, eftersom det inte krävs att elever eller lärare rör sig mellan länderna. Det kräver inte heller ansökningar eller att man rapporterar arbetet. Du kan börja eller avsluta samarbetet precis när du själv vill. Du behöver inte redovisa för någon. Du kan göra kortare eller längre projekt – du bestämmer själv. Internationalismen kommer på köpet och obemärkt.

Bekanta dig med eTwinning redan idag!

Tuija Lindström

Blogginlägget är en översättning av inlägget OPS 2016, TVT ja eTwinning från 6.4. i den här bloggen.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti