4.12.2015

Lukio-opetus, LOPS2016 ja eTwinning

Tampereen klassillisen lukion eTwinning työpaja
Lukiot ovat aktiivisia kansainvälistäjiä. Pääpaino on usein ollut kahden välisissä liikkuvuushankkeissa, joita on toteutettu joko EU:n tuella tai omalla rahoituksella. Kulttuurimatka Ranskaan, Saksaan tai Espanjaan on kruunannut pitkän aherruksen vieraan kielen opinnoissa. Monet kuitenkin miettivät, miten vaihdot ja liikkuvuudet laajemmin ja syvällisemmin integroitaisiin muihin opintoihin ja miten kansainvälisistä yhteyksistä pääsisivät hyötymään muutkin kuin vieraitten kielten opiskelijat.

Myös lukion uudet opetussuunnitelman perusteet kehottavat ohjaamaan opiskelijoita toimimaan verkostoituneessa ja globalisoituneessa maailmassa. (LOPS s. 8)

eTwinning tarjoaa monipuolisia mahdollisuuksia opettajien eurooppalaiselle verkostoitumiselle ja opiskelijoiden kansainväliselle yhteistyölle. Erasmus+ hankkeissa kannustetaan käyttämään eTwinningin tarjoamia ideoita, työkaluja ja verkkoympäristöjä hanketyössä. Ennen liikkuvuutta tai oppilasvaihtoa, opiskelijat voivat tutustua toisiinsa verkossa, esitellä omia kotimaitaan ja kulttuureitaan sekä valmistella hankkeeseen liittyvää oppimisprojektia. Vaihdon jälkeen voidaan jatkaa yhteistyötä ja vaihtaa kokemuksia sekä kehitellä projektia eteenpäin.

eTwinningin tarjoamassa Twinspace projektiympäristössä oppilaat voivat keskustella keskustelualueilla ja jutella chatissa. Pian toimii myös verkkoneuvotteluympäristö, jossa voidaan kasvotusten keskustella tai vaikka pitää pieniä esityksiä/esitelmiä opiskeltavista asioita. Twinspace-ympäristöön voi luoda temaattisia oppimiskokonaisuuksia ja siellä voi jakaa kuvia ja muita tiedostoja.

Opetuksen laajempi eheyttäminen on tavoitteena myös lukio-opetuksessa. Yksi mahdollisuus eheyttämiselle on jaksojen temaattinen toteutus. (LOPS s. 8) Temaattiset painotukset voivat liittyä esimerkiksi aihekokonaisuuksiin, joista yksi on nimenomaisesti kulttuurien tuntemus ja kansainvälisyys.

Lukio voi hakea eTwinning-portaalin kumppanihaun kautta ystäväkoulun, jonka kanssa tehdään yhteistyötä eri oppiaineissa ja useiden opettajien ja oppilasryhmien kanssa. Esimerkiksi kansainvälisyyteen ja kestävään kehitykseen painottuvan jakson aikana pohditaan yhteistyössä eurooppalaisen kumppanikoulun (tai useamman) kanssa energian säästämiseen, kierrättämiseen ja ilmastonmuutokseen liittyviä asioita. Näitä ilmiöitä voi tarkastella monen eri oppiaineen näkökulmasta ja vertailla vaikutuksia ja ratkaisuja eri maissa. Tavoitteena on, että opiskelija saa tilaisuuksia harjoitella ja kartuttaa maailmankansalaisen osaamistaan tehden luovaa, monenkeskistä yhteistyötä hyvän tulevaisuuden rakentamiseksi. (LOPS s. 29)

Vieraiden kielten opetuksessa kansainvälinen yhteistyö sekä tukee oppimistavoitteiden toteutumista että on opetuksen sisältö lähes kaikilla kursseilla, yhtä aikaa oppimisen väline ja kohde.  Kieli ja maailmani -kurssilla pohditaan ”maailman kielellistä monimuotoisuutta, englannin kieltä globaalina ilmiönä sekä kielitaitoa välineenä kasvattaa kulttuurista osaamista”.  Ihminen verkostoissa -kurssilla harjoitellaan toimintaa ”erilaisissa vuorovaikutustilanteissa eri viestintäkanavia käyttäen, myös kansainvälisessä kontekstissa”. (LOPS s. 116) Vastaavaa luetteloa voisi jatkaa kaikkien kurssien osalta.

Lappeenrannan lukio eTwinnarit
Kaikkeen edellä mainittuun on eTwinning merkittävä työväline. eTwinning voi käytännössä tarkoittaa satunnaisia Skype-yhteyksiä oppitunnilla eri puolille Eurooppaa, pienimuotoista viestintä ja vuorovaikutustaitojen harjoittelua autenttisissa tilanteissa. Mutta se voi kasvaa myös pitkäkestoiseksi eheyttäväksi oppimisprojektiksi, jossa on tvt:n ja kielten lisäksi mukana useita oppiaineita tutkimassa ilmiöitä ja ongelmia eri näkökulmista.

Lukion jaksojärjestelmä ja oppiaineitten sisällölliset tavoitteet ovat juuri niin joustavia ja yhteistoimintaa ja eheytystä mahdollistavia kuin opettajat itse yhdessä haluavat. Kun käyttöön otetaan temaattiset jaksot, opettajien yhteistyö, etätunnit ja ysikoodi, voidaan toteuttaa huikeita oppimiskokonaisuuksia ja vastata rohkeasti uuden opsin asettamiin innostaviin haasteisiin.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti