27.1.2016

Gymnasieundervisningen, GLP 2016 och eTwinning

Gymnasierna är aktiva inom internationalisering. Tyngdpunkten har ofta legat på mobilitetsprojekt som genomförts gemensamt av två gymnasier och som finansierats med stöd från EU eller egna medel. En kulturresa till Frankrike, Tyskland eller Spanien har varit höjdpunkten efter ihärdiga språkstudier. Många funderar emellertid på hur utbytena och mobiliteten skulle kunna integreras i de övriga studierna i högre grad och på ett djupare plan och hur man i de internationella kontakterna skulle kunna involvera även andra än de som studerar främmande språk.

Även de nya grunderna för gymnasiets läroplan uppmanar till att handleda de studerande att agera i den nätverksbaserade och globaliserade världen. (GLP s. 8)

eTwinning erbjuder mångsidiga möjligheter för lärarna att nätverka i Europa och för de studerande att delta i internationellt samarbete. När det gäller Erasmus+-projekten uppmuntras till användning av de idéer, verktyg och nätmiljöer som eTwinning erbjuder i projektarbetet. Före en mobilitetsperiod eller elevutbyte kan de studerande lära känna varandra på nätet, presentera sina länder och kulturer samt förbereda inlärningsprojekt som anknyter till  projektet som helhet. Efter utbytet kan projektdeltagarna fortsätta samarbetet och utbyta erfarenheter samt utveckla projektet vidare.
I projektmiljön, lärplattformen Twinspace, som eTwinning erbjuder, kan eleverna diskutera i chattrum eller  en till en-chatt. Nu finns också en videokonferensplattform där det är möjligt att se den man chattar med eller hålla små föredrag om det man studerar. I Twinspace är det möjligt att skapa inlärningshelheter för olika teman och dela bilder och andra filer.

Även inom gymnasieutbildningen strävar man efter en mer helhetsskapande undervisning. Genom tematiska arbetssätt kan man skapa förutsättningar för helhetsskapande undervisning. (GLP s. 8). De tematiska betoningarna kan gälla till exempel temaområdena, i synnerhet kulturkompetens och internationalism.

Gymnasierna kan via eTwinning-portalens partnersökning söka en vänskola att samarbeta med i olika läroämnen och med flera lärare och elevgrupper. Till exempel om en period fokuserar på internationalism och hållbar utveckling kan man tillsammans med en europeisk partnerskola (eller flera) behandla frågor som gäller energihushållning, återvinning och klimatförändringen. Dessa fenomen kan behandlas ur många olika läroämnessynvinklar och jämföra konsekvenser och lösningar i olika länder. Målet är att den studerande ska få tillfällen att träna och utveckla sina färdigheter som världsmedborgare genom kreativt, multilateralt samarbete till förmån för en bra framtid. (GLP s. 29)

I studierna i främmande språk är nyttan med internationellt samarbete att det i nästan alla kurser både stöder uppfyllelsen av inlärningsmålen och är undervisningens innehåll, samtidigt både verktyg och föremål för lärandet. Under kursen Språket och min värld reflekterar man kring ”den språkliga mångfalden i världen, engelskan som globalt fenomen samt språkkunskap som redskap för att utveckla den kulturella kompetensen”.  Under kursen Människans sociala nätverk övar man sig i ”att med hjälp av olika medier delta i olika kommunikationssituationer, också i en internationell kontext”. (GLP s. 119). En motsvarande lista kunde man göra upp för alla kurser.

För allt det som nämns ovan är eTwinning ett viktigt verktyg. eTwinning kan i praktiken betyda sporadiska Skype-kontakter under lektioner med partner på olika håll i Europa, korta kommunikationssessioner och övningar i interaktion i autentiska situationer. Men det kan också växa sig till ett långvarigt inlärningsprojekt som används för helhetsskapande undervisning och som omfattar inte bara digitala arbetssätt och språk utan också flera andra läroämnen. I projektet kan man undersöka fenomen och problem ur olika synvinklar.

Gymnasiets periodsystem och de innehållsmässiga målen i läroämnena är just så flexibla som lärarna önskar och lärarna kan också själva tillsammans bestämma hur helhetsskapande undervisningen blir. När man inför temabaserade perioder, samarbete mellan lärarna och distanstimmar kan fantastiska inlärningshelheter genomföras och de inspirerande utmaningarna i de nya läroplansgrunderna förverkligas.

Tiina Sarisalmi

Blogginlägget är en översättning av inlägget Lukio-opetus, LOPS ja eTwinning från 4.12.2015 i samma blogg.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti